Felsefi Düşünme Nedir? Felsefi Düşünme Konusunda 10 Soru

Felsefi Düşünme

Arapçadan dilimize geçen felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia (filyasofya) sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia (filia) (sevmek, peşinden koşmak) ve sophia (sofya: bilgi, bilgelik, hikmet) sözcüklerinden oluşan bir kelimedir. Felsefe, bilgelik (Arapçası hikmet) sevgisi demektir.

İlk filozof olarak anılan kişi MÖ 6.yy. da Antik Yunanlı bir düşünür olan Thales (Tales)’tir. Öte taraftan kendisine filozof unvanını veren, filozof sözcüğünü kullanan ilk kişi Pythagoras [Pitagoras (MÖ 596-500)]’tır. Ondan öncekiler de bilge olarak bilinmiş ve her şeyi bilen kişiler olarak görülmüştür. Buna karşın Pythagoras, kendisini bilge olmaktan çok, bilgelik dostu olarak tanımlamıştır. Ona göre, bilgelik, yalnız tanrılara yakışır ve insanın ömrü, tüm hakikatleri bilmesine yeterli olmadığından ona yakışacak olan, bilgiyi sevmek ve bilgeliğe ulaşmaya çabalamaktır.

Felsefe Konusunda Merak Edilen 10 Soru ve Cevapları

İşte felsefe konusunda merak edilen 10 soru ve cevapları:

 1. Düşünmenin önemini ve gerekliliğini en iyi ifade eder?
  • Düşünmekle insan hem bilgi birikimi elde eder hem de bu bilgi birikiminin yeterli olmadığını fark ederek yeni arayışlara gider ve yeniden bilgi üretimine katkıda
   bulunur.
 2. Felsefeyi ”Doğruya varmak, var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır.” şeklinde tanımlayan filozof kimdir?
  • El-Kindî
 3. Felsefe ile hikmet ilişkisi açısından doğru açıklama nedir?
  • Felsefe; hikmet sevgisi, hikmet ise bilgelik (sophia) demektir.
 4. ”Zihnin kendi üzerine dönerek elde etmiş olduğu bilgiler üzerine yeniden düşünmesidir. Bunları eleştirme ve değerlendirmeye tabi tutmasıdır. Yani önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgidir.” cümlesinde sözü edilen felsefi düşünmenin hangi niteliğidir?
  • Refleksif olma
 5. ”Söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölene
  kadar savunurum.” diyen Voltaire bu sözü ile felsefenin hangi işlevine değinmiştir?

  • İnsana, doğru olanla doğru olmayanı, önemli olanla önemsiz olanı ayırt etme
   işlevine
 6. Felsefi düşünmenin nitelikleri nelerdir?
  • Merak etme, Şüphe etme, Yığılımlı ilerleme.
 7. Felsefi düşünceyi ortaya çıkaran koşullar nelerdir?
  • Farklı fikirlerin zenginliğiyle doğan kültür alışverişi,
  • Doğayı doğaüstü güçlerle açıklamak yerine yalnızca akla ve gözlemlere dayalı
   olarak açıklama çabası,
  • Maddi refah ortamı ile hoşgörü ve özgür düşünce ortamı.
 8. Felsefi soruların özellikleri nelerdir?
  • Felsefi sorulara eksiksiz, genel-geçer cevaplar verilemez.
  • Anlam yakalamaya çalışan sorulardır.
  • Her felsefe sorusu kavramların açıklanmasını amaçlar.
 9. Felsefenin işlevleri nelerdir?
  • Felsefe zihnimizdeki kavramları aydınlatmaya yarar.
  • Felsefe farklı görüşlerle insanın düşünme dünyasını zenginleştirir.
  • Felsefe insanın kendisini tanımasına katkı sağlar.
 10. Felsefi düşünme nedir?
  • İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için doğanın sırlarını çözmesi ve parçası olduğu dünyada  anlamlı yaşam geçirmesi için kendini tanıması gerekmektedir. Bunların bilgisini edinmek de insanın düşünmesi sayesinde gerçekleşmektedir, buna felsefi düşünme denir.

Bir yanıt yazın